Học lập trình C để làm gì?

Lập trình C là gì?

Lập trình C là một ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn vận hành gần với phần cứng và nó giống với ngôn ngữ Assembler hơn hầu hết các ngôn ngữ bậc cao. Hơn thế, C đôi khi được đánh giá như là “có khả năng di động”, cho thấy sự khác nhau quan trọng giữa nó với ngôn ngữ bậc thấp như là Assembler, đó là việc mã C có thể được dịch và thi hành trong hầu hết các máy tính, hơn hẳn các ngôn ngữ hiện tại trong khi đó thì Assembler chỉ có thể chạy trong một số máy tính đặc biệt. Vì lý do này C được xem là ngôn ngữ bậc trung.

Đặc điểm của lập trình C:

  • Một ngôn ngữ cốt lõi đơn giản, xử lý bằng hàm và câu lệnh được lấy ra từ thư viện của C (#include <stdio.h>)
  • Lập trình theo kiểu thủ tục cấu trúc
  • Mức thấp của ngôn ngữ cho phép dùng tới bộ nhớ máy tính qua việc sử dụng kiểu dữ liệu
  • Số từ khóa nhỏ gọn đơn giản dễ hiểu
  • Không dùng các đường dẫn hay siêu liên kết như các ngôn ngữ lập trình khác
  • Có thể truy xuất đến vị trí con trỏ ô nhớ của dữ liệu
Ngôn ngữ lập trình C
Ngôn ngữ lập trình C

Công dụng và tính phổ biến của lập trình C

Lập trình C là ngôn ngữ nền tảng để lập trình học lên ngôn ngữ bậc cao khác như :Java, Javascript,HTML,,net… . Nhưng không phải là ngôn ngữ chỉ dùng  để làm nền tảng cho ngôn ngữ khác, mà ngôn ngữ C còn có thể lập trình cho thiết bị máy, dùng để can thiệp sâu vào máy tính, lập trình nhúng, viết chương trình lập trình cho thiết bị điện tử, ngôn ngữ C lập trình rất nhẹ, có tốc độ nhanh hơn nhiều ngôn ngữ khác.

Cấu trúc ngôn ngữ C

  • Thư viện của ngôn ngữ lập trình C (#include<stdio.h>,#include<string.h>…) dùng để lưu trữ những từ khóa thuộc tính , để lập trình viên có thể gọi ra trong lúc thực thi chương trình
  • Hàm giúp ta thực thi một công việc nào đó từ đơn giản đến phức tạp. Có thể gọi hàm trong hàm, nhưng đặc biệt không “lòng” hàm vào hàm. Hàm trả về là những hàm như: int, char,… trừ hàm void là hàm không trả về. Hàm main() là hàm bắt đầu cũng như là hàm chính của một chương trình C
  • Return là giá trị được trả về sau khi hàm thực hiện xong công việc.

Related Posts

Trả lời